INFORMACJA RODO

23-05-2018

INFORMACJA dotycząca RODO

W firmie M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi partnerzy mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj, z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 59a/43, 94-035 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 727-269-75-85, REGON: 364993507.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących danych podanych przez Użytkownika, przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można napisać na adres email biuro@m-coaching.pl lub adres pocztowy.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

1.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj działalności gospodarczej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonej przez M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj działalności.

3.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji działalności M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj,

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ponadto służyć do utrzymania wspólnej komunikacji dotyczącej naszej działalności – zgodnie z udzieloną zgodą;

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jaki jest okres przechowywania danych?

M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj nie będzie przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Dlatego w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane:

a)       na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

b)      na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość działalności. Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z podmiotem przetwarzającym i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym innym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Podmiot przetwarzający, który przetwarza dane osobowe naszych użytkowników zapewnia bezpieczeństwo danych i wypełnia wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, instytucje współpracujące w ramach działań znajdujących się w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).