Szkolenie pt. Rekrutacja i Zarządzanie Zespołem Wielokulturowym prowadzone przez firmę M-Coaching Szkolenia i Rozwój spotkało się z bardzo dobrym odbiorem uczestników z wszystkich krajów. Eksperci firmy przygotowali i poprowadzili program, który szeroko ukazywał nie tylko psychospołeczne aspekty zarządzania zespołami multikulturowymi i odwoływał się do najnowszych badań o tej tematyce, ale też wzbogacony był wieloma konkretnymi i praktycznymi przykładami, wynikającymi z bogatego doświadczenia pracy w środowisku wielokulturowym, które posiadały osoby prowadzące szkolenie.

Profesjonalizm firmy ujawniał się także poprzez bardzo dobry i trafny dobór treści szkolenia, które były uniwersalne dla wielonarodowej grupy uczestników. Prowadzący stosowali różnorodne narzędzia, metody i techniki szkoleniowe (eksperymenty, case studies, warsztaty moderowane, ćwiczenia indywidualne i w grupach, debatę, panel dyskusyjny), utrzymując przez cały czas wysoki poziom zaangażowania uczestników i dobrą, przyjazną atmosferę.

Polecamy współpracę z firmą M-Coaching Szkolenia i Rozwój.

 

.....

Katarzyna Kiek

Dyrektorka, Wiceprezes

Dolnośląscy Pracodawcy

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli, udziela rekomendacji Panu Maciejowi Woropaj - firma M-Coaching Szkolenia i Rozwój, z tytułu przeprowadzenia w naszej placówce w latach 2014 - 2017 form szkoleniowych. Pan Maciej Woropaj przeprowadził szkolenia w formie wykładów multimedialnych i części warsztatowej w sposób profesjonalny i interesujący. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazania jej innym. Na podstawie ewaluacji przeprowadzonej po szkoleniach uczestnicy bardzo wysoko ocenili kompetencje zawodowe i interpersonalne prowadzącego, zaangażowanie oraz zarządzanie czasem pracy. Szkolenia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Zadowolenie naszych klientów ze szkoleń przeprowadzonych przez firmę Pana Macieja Woropaja zachęca do dalszej współpracy.

mgr Renata Czapczyńska

.....

mgr Renata Czapczyńska

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Niniejszym potwierdzam, że Pan Maciej Woropaj współpracował jako trener w przygotowaniu i realizacji szkoleń w programie rozwojowym pt. "Studium Przywództwa", realizowanym dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. tj.

  • Oddziału Zakładów Hutniczych "Legnica", "Głogów", "Cedynia";
  • Oddziału Zakładów Gróniczych "Polkowice-Sieroszowice", "Lubin", "Rudna";
  • Oddziału Centrali;
  • Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji;
  • Oddziału Zakładów Wzbogacania Rud

W ramach tego przedsięwzięcia Pan Maciej, przeprowadził łącznie 1024 godziny szkoleniowe (tj. 128 dni szkoleniowych) dla kadry liczącej 1170 pracowników dozoru wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania.

Działania szkoleniowe Pana Macieja jako trenera podlegały ciągłej ocenie. Średia ocen Jego pracy wyniosła w skali pięciostopniowej łączną, bardzo wysoką wartość 4,86. W wyniku tego należał On do trzech najlepiej ocenianych trenerów z kadry merytorycznej liczącej 14 osób.

Jako lider projektu oceniam, że Pan Maciej Woropaj w bardzo profesjonalny sposób realizował stojące przed nim przedsięwzięcie. Cechą wyjątkową i charakteryzującą był stale utrzymujący się wysoki poziom merytoryczny oraz atrakcyjność metodyczna Jego zajęć.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję Pana Macieja Woropaja jako profesjonalnego, kompetentnego trenera, szczególnie skutecznie doskonalącego potencjał pracowniczy i liderski uczestników szkoleń.

.....

dr Dariusz Góras

Lider Projektu Właściciel Firmy MAESTRIUM

Firma M-Coaching Szkolenia i Rozwój zrealizowała w 2016 r. cykl szkoleń i coachingów dla IMEFY Polska. Szkolenia miały na celu poprawę kompetencji sprzedażowych oraz organizacyjnych, a także kompetencji psychospołecznych osób z naszego zespołu takich jak m.in. osobista motywacja, wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w biznesie, komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz skutecznego funkcjonowania w sytuacjach zmian. Szkolenia oraz coachingi były zrealizowane w pełni profesjonalnie i na wysokim poziomie zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej. Najlepszą ich oceną jest fakt, że wsparły naszą firmę w przeprowadzeniu zmian organizacyjnych mających na celu poprawę efektywności sprzedaży i jej rozwój.

.....

Ryszard Kramarz

Chief Executive Officer

IMEFY Polska

Vorwerk Autotec Polska Sp. z o.o. współpracuje z firmą Pana Macieja Woropaja M-Coaching od 2015 r. w ramach szkoleń prowadzonych dla kadry menedżerskiej naszego zakładu. Firmie powierzono do realizacji m.in. tematy w zakresie komunikacji interpersonalnej, przywództwa i liderowania, zarządzania przez cele, zarządzania sobą w czasie, inteligencji emocjonalnej w biznesie. Szkolenia realizowane przez M-Coaching cechują się bardzo wysokim poziomem profesjonalizmu i przygotowania merytorycznego. Jednocześnie pracę trenerską wyróżnia umiejętność nawiązania bardzo dobrego kontaktu z wymagającymi uczestnikami szkoleń, znajomością i wyczuciem procesu grupowego, doborem odpowiednich technik i metod szkoleniowych. Odzwierciedlają to bardzo wysokie oceny uzyskiwane od osób szkolonych oraz zrealizowanie celów szkoleniowych założonych przez naszą firmę.

.....

Marek Skonieczny

Kierownik Rozwoju Organizacji / HR Manager

Pan Maciej Woropaj współpracował z firmą Maestrium jako moderator sesji problemowych, skierowanych do pracowników KGHM Polska Miedź S.A., a w szczególności dla Oddziałów:

  • Zakładów Górniczych "Polkowice-Sieroszowice", "Lubin" i "Rudna"
  • Zakładów Hutniczych "Legnica", "Głogów", "Cedynia"

Pan Maciej zrealizował w sumie 128 godzin sesji (tj. 16 dni szkoleniowych) dla prawie 50 osób reprezentujących wszystkie szczeble zarządzania w Oddziałach Spółki.

Działania Pana Macieja jako moderatora podlegały bieżącej ocenie uczestników - średnia ocen, jaką otrzymał Pan Maciej, była wśród najwyższych i mieściła się w zakresie od 4,90 do 4,96 w pięciostopniowej skali ocen.

Rekomenduję Pana Macieja Woropaja, jako moderatora sesji problemowych, szczególnie w sytuacjach opracowywania rozwiązań o charakterze innowacyjnym, w rozwoju potencjału pracowniczego i organizacyjnego przedsiębiorstw.

 

.....

dr Dariusz Góras

Lider Projektów i Właściciel Firmy MAESTRIUM

Pan Maciej Woropaj z firmy M-Coaching prowadził we współpracy ze mną od 2011 r. przez ponad dwa lata szkolenia z tematyki pracy zespołowej oraz stylów zachowań wynikających z różnic osobowości i temperamentów w dużej firmie z branży wydobywczej. Jako trener posiada wysokie umiejętności i wiedzę merytoryczną, sprawnie zarządza procesem nauczania dorosłych poprzez stosowanie zróżnicowanych technik trenerskich i form zajęć (wykłady, ćwiczenia i warsztaty zarówno indywidualne jak i grupowe). Jako trener zachowuje też właściwą kontrolę nad przebiegiem procesu grupowego poprzez stosowanie zróżnicowanej dynamiki zajęć. Podkreślić należy też walory osobowościowe trenera wynikające z bogatego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego, a także doświadczenia życiowego, które przekłada się na nawiązywanie dobrych interakcji z grupami uczestników szkoleń, prowadzonych przez tego trenera. Wyżej opisane walory znajdują także swoje odzwierciedlenie w wysokich ocenach uzyskiwanych od uczestników szkoleń i superwizorów.

.....

dr Bogna Bartosz

Instytut Psychologii

Uniwersytet Wrocławski